شک در تعداد سجده اخبار
شک در تعداد سجده
شک در تعداد سجده‌ها سوال :  اگر بعد از برداشتن سر از سجده شک کنيم که يک سجده...
2 ماه قبل